Główne kierunki rozwoju Grupy BEST S.A.

 • Zwiększanie skali działalności poprzez aktywne inwestowanie w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.
 • Optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału, w tym obniżenie średniego kosztu odsetek od obligacji i wydłużenie terminów ich zapadalności.
 • Dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych:
  • większa liczba transakcji,
  • większe portfele wierzytelności oferowane do sprzedaży,
  • skrócenie terminów płatności.
 • Przygotowanie do masowej obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.
 • Rozwój systemów IT.
 • Poszerzenie i udoskonalanie oferowanych produktów, rozwój nowych kanałów komunikacji z Klientem.
 • Przygotowania do inwestycji i rozwoju operacji na rynkach zagranicznych.