Witamy na stronie, na której prezentujemy informacje nt. publicznej oferty obligacji BEST S.A. W celu uzyskania dostępu do tych informacji, z uwagi na obowiązujące przepisy, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

KRAJ ZAMIESZKANIA

 

Prosimy o podanie wymaganych informacji lub kliknięcie "Nie wyrażam zgody" w przypadku braku zgody na ich podanie.

To pole jest wymagane
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

WAŻNE INFORMACJE

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji („Obligacje”) spółki BEST S.A. („Emitent”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 25 października 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt Podstawowy”). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.pl) oraz mBanku S.A. (www.mdm.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), Biura Maklerskiego Alior Banku S.A (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.pl) oraz mBanku S.A. (www.mdm.pl).

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków.

Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt Podstawowy nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Ani Prospekt Podstawowy, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

PRZEPRASZAMY, ALE OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI JEST PROWADZONA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ