CSR w BEST

Strategia ESG

Tworzymy Organizację opartą na wartościach i relacjach. Dla wielu z naszych Pracowników jesteśmy pracodawcą pierwszego wyboru, solidnym kontrahentem I partnerem biznesowym, dobrym doradcą dla naszych Klientów, aktywnym emitentem obligacji i szanowanym uczestnikiem rynku. I chcemy, by tak pozostało.

W podejściu zarządczym uwzględniamy zarówno efekty ekonomiczne, jak i społeczne czy środowiskowe – myślimy nie tylko w kategoriach zwrotu z zainwestowanego kapitału, ale też uzdrawiania obrotu gospodarczego i pozostałych aspektów wyrażanych przez misję, wizję i wartości BEST.

Cele ESG, które sobie postawiliśmy, adresują te aspekty działalności, które wiążą się z największym, potencjalnym wpływem BEST.Jednocześnie cele, które sobie stawiamy, wynikają bezpośrednio z misji oraz kluczowych wartości, które stanowią fundament prowadzonej działalności.

Poznaj cele
Cele ESG zdefiniowaliśmy następująco:
Cel 1

Kreować rynkowe standardy etycznej windykacji

Cel 2

Eliminować zatory płatnicze na rynku

Cel 3

Tworzyć skuteczny i zaangażowany zespół

Cel 4

Wspierać przekazywanie wiedzy

Cel 5

Ograniczać wpływ na środowisko

Cel 6

Zapewnić skuteczne i transparentne mechanizmy zarządcze

KPI

Każdemu z tych celów przypisano mierniki (KPIs) oraz wartości, których osiągnięcie jest oczekiwane w kolejnych latach (2022-2026). Każdy z nich jest kaskadowany na pomniejsze działania, którym również towarzyszą mierniki i mierzalne cele.

TRWAŁA WARTOŚĆ DLA OTOCZENIA

Cele te, wspierając osiąganie celów biznesowych, przyczyniają się do budowania trwałej wartości dla otoczenia, przede wszystkim dla społeczeństwa. Wpisują się tym w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i będących fundamentem Agendy 2030.