Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd BEST S.A. oświadcza, że Spółka stosuje się do zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". W przypadku niewypełnienia lub naruszenia którejkolwiek z zasad opisanych we wspomnianym dokumencie spółka podaje do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl