CSR w BEST

Filantropia korporacyjna
i sponsoring

Chcemy korzystnie wpływać na zrównoważony rozwój, dlatego w naszych działaniach, także filantropijnych i sponsoringowych, uwzględniamy rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Zwłaszcza w obrębie realizacji SDGs dotyczących eliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach (cel 1), zapewniania edukacji wysokiej jakości i promowania uczenia się przez całe życie (cel 4) oraz zapewniania ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowania dobrobytu (cel 3).

Nie angażujemy się w projekty o charakterze politycznym, religijnym, naruszające prawa człowieka, przyczyniające się do jakiejkolwiek dyskryminacji i utrwalania krzywdzących stereotypów, naruszające prawo i ogólnie przyjęte normy społeczne, promujące alkohol, tytoń lub substancje zakazane, utożsamiane z inną marką.

Partnerstwa, które są dla nas ważne
Szczególne znaczenie mają dla nas partnerstwa:
01

Promujące przedsiębiorczość, edukację ekonomiczną i świadomość społeczną z zakresu finansów.

02

Związane z likwidowaniem barier edukacyjnych i przeciwdziałaniem ubóstwu wśród dzieci.

03

Kształtujące i promujące standardy etyczne w branży finansowej.

04

Przyczyniające się do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości.

05

Odpowiadające na najpilniejsze wyzwania społeczne w środowisku lokalnym.

Obowiązek informacyjny dla osób wnioskujących o wsparcie finansowe (darowiznę, sponsoring)

Wyświetl

Wnioski

Każdy wniosek o wsparcie (zarówno prośbę
o pomoc, jak i ofertę sponsoringową) oceniamy według spójnych, obiektywnych kryteriów.

Decyzje o przekazaniu darowizny lub zaangażowania się w projekt jako sponsor są podejmowane zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w firmie.

Kryterium dodatkowym w ocenie ofert sponsoringowych, prócz oceny merytorycznej, jest także ocena ekonomiczna danego projektu. Z tego względu oferta sponsoringowa powinna zawierać dane umożliwiające taką ocenę (koszty pakietu sponsorskiego wraz ze szczegółami ekspozycji marki sponsora).

Chcesz zawnioskować o sponsoring lub darowiznę?

Zróżnicowane grupy

Pomagamy organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom i fundacjom, osobom fizycznym, szkołom i uczelniom wyższym, bibliotekom, domom kultury.

Umowa dopasowana

Z beneficjentem podpisujemy umowę darowizny
lub umowę sponsoringu.

Przelew na konto

W przypadku wsparcia finansowego jedynym sposobem przekazania pieniędzy jest przelew na konto bankowe beneficjenta.

Wiarygodność jest dla nas ważna.

Dbamy o to, aby przekazane przez nas środki zostały spożytkowane wedle wspólnych ustaleń, dlatego w przypadku pieniężnych darowizn celowych wymagamy przedstawienia rozliczenia, a w przypadku sponsoringu oczekujemy raportu wraz ze wszystkimi dowodami wykonania umowy.